Verwijzers

verwijzers

Huisarts, verwijzer

Wanneer u een patiënt wilt verwijzen dient u een indicatie te stellen voor de Specialistische GGZ,  Generalistische Basis GGZ of de Vrijelijn. Overheid en verzekeraars verwachten van ons dat wij invulling geven aan de kaders die zij hebben gesteld. Het NHG heeft hiervoor richtlijnen opgesteld, klik daarvoor hier.

Als eerste dient u te onderzoeken of er sprake is van een DSM V benoembare stoornis. U kunt dat doen met uw klinische blik, maar liever zien de beleidsmakers dat u dat doet met behulp van uw POH-GGZ en een GGZ-screener (Telepsy of MIRRO). CZ, Delta Lloyd en OHRA stellen het gebruik van een GGZ screener zelfs verplicht voor een “geldige” verwijzing.

Indien er geen sprake is van een DSM V-aandoening, een subklinische stoornis of een niet-verzekerde stoornis (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis), dan kunt u niet verwijzen naar verzekerde zorg. U kunt wel verwijzen naar de Vrijelijn. In de Vrijelijn doen wij uw patiënt een aanbod dat hem zowel qua vraag als budget zo goed mogelijk past.

Is er wel sprake van een verzekerde DSM V-stoornis dan kan er een indicatie zijn voor Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst, het risico, de complexiteit en het beloop van de stoornis.

Het komt er op neer dat u meer complexe aandoeningen kunt verwijzen naar de Specialistische GGZ en meer eenduidige naar de Generalistische Basis GGZ. Ook wanneer de aandoening niet complex maar wel risicovol of zeer ernstig is, kunt u verwijzen naar de Specialistische GGZ. Bij verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ kunt u afhankelijk van de ernst een indicatie voor de module kort, middel, intensief of chronisch toevoegen.

Bij een verwijzing naar verzekerde zorg moeten wij ons vergewissen van de juistheid. Dat kan door een meegestuurde gevalideerde screener te beoordelen of, als deze er niet is, deze zelf af te nemen tijdens onze intake. In het laatste geval krijgt u hiervan bericht.

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ is 2e lijns GGZ zoals u dat gewend bent. Deze zorg is gericht op genezing en/of stabilisatie van uw patiënt en wordt altijd verzorgd door een GGZ-specialist (psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut) al of niet met hulp van een (GZ-)psycholoog, spv, etc.

Ons aanbod voor curatieve triage blijft binnen de specialistische zorg gehandhaafd. Curatieve triage bestaat uit een uitgebreide analyse van de psychische toestand en omstandigheden van uw patiënt. We bespreken de uitslag ervan met hem en zo mogelijk zijn (primair) steunsysteem. U krijgt altijd een rapport met een heldere beschrijving van het door ons gevonden beeld (tenzij patiënt dit weigert). Op deze wijze kunt u veel deskundigheid inzetten dicht bij uw praktijk en duidelijkheid scheppen in ingewikkelde casuistiek. Vaak leidt dit tot begrip bij betrokkenen, het scheppen van realistische verwachtingen over behandelmogelijkheden, waar deze op gericht zouden moeten zijn en welke geen zin hebben of zelfs schadelijk kunnen zijn. Indicatie voor curatieve triage kan zijn een ongericht “niet pluis” gevoel of wanneer behandelresultaten onverwacht tegenvallen.

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is klachtgericht en relatief kort van duur. De zorg is doorgaans protocollair van aard. Wanneer het protocol is afgerond wordt uw patiënt, zo nodig met een vervolg advies, naar u terug verwezen.

Deze zorg is niet of slechts beperkt gericht op onderliggende (persoonlijkheids-/relatie- gezins- werk-) dynamiek die de stoornis weer kan doen opbloeien. Vaak is dan ook  een aanvullend traject in de vrijelijn te overwegen.

Consultatie en screening

U kunt ons consultatief raadplegen. Onze psychiaters, klinisch psychologen en GZ-psychologen staan voor u klaar. In overleg is veel mogelijk. Bij incidentele vragen hanteren wij de tarieven die zijn genoemd bij de verschillende competentieniveaus. In overleg zijn bij structurele vragen de tarieven onderhandelbaar. Voor consultatie over een patiënt kunt u gebruik maken van het consultatieformulier. Dat is hier te downloaden.

Vrijelijn

Uw patiënten kunnen in de vrijelijn terecht met vragen over kinderen en volwassenen, persoonlijk functioneren, relatieproblemen, arbeidsproblematiek, schoolproblemen, intelligentie-onderzoek etc. In overleg met uw patiënt stellen wij een behandelplan op waarbij wij niet alleen op kwaliteit, maar ook op de prijs letten.

Verwijzen en verwijsbrief

Overheid en verzekeraars stellen hoge eisen aan uw verwijsbrief. Uit de verwijsbrief moeten blijken dat er sprake is geweest van triage en dat de verwijzing gericht is naar de Specialistische GGZ of Generalistische Basis GGZ. Ook moet de door u vermoede (DSM V-)diagnose vermeld zijn. Indien uw verwijzing in deze niet duidelijk of eenduidig is, dan kunnen wij deze niet gebruiken. Zorgverzekeraars zien hier scherp op toe. Een verwijsbrief naar de Vrijelijn is louter informatief en kan desgewenst achterwege blijven.