Organisatie

Patiëntenraad

GGZ-Heuvelrug heeft in 2013 steun gekregen van een patiëntenraad. Deze raad adviseert ons in onze missie. De patiëntenraad bestaat uit drie leden met ervaring als patiënt in de GGZ.

Patiëntinformatie klachtenregeling

Inleiding    
De medewerkers van GGZ Heuvelrug doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat GGZ Heuvelrug het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Voorleggen aan uw zorgverlener
Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier.

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.
Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.
Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot
Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

Kwaliteitsstatuut

In het Kwaliteitsstatuut van GGZ-Heuvelrug staat aangegeven wat wij geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Toegankelijkheidsverklaring

Bij GGZ Heuvelrug willen we dat iedereen gebruik kan maken van onze digitale informatie en dienstverlening. Om die reden streven we ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het “Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid”. Klik hier voor de toegankelijkheidsverklaring.